magyar
2020. 04. 05 - 01:41 logo

Bűnmegelőzési szakemberek és önkéntesek képzése alprojekt

A bűnmegelőzési szakember-képzés a három régió azon szakmai intézményeinek, civil szervezeteinek és önkénteseinek körét célozza, akik jelenleg is vagy a jövőben szerepet vállalnának a jelzőrendszer működtetésében és ezen keresztül egy hatékonyabb bűnmegelőzési struktúra kialakításában.

A projekt három prioritásának megfelelően, valamint tekintettel a célcsoport összetételére, egy komplex képzési blokk került kialakításra, amelynek keretében a három kiemelt szakterülethez kapcsolódó felnőttképzés mellett szakirányú továbbképzés is megvalósul.

A felnőttképzési tanfolyamok célja elsősorban az, hogy rövid időtartamon belül, intenzív formában, a célcsoport egyedi igényeinek megfelelő szakmai ismeretanyag kerüljön átadásra.

A tanfolyamok a következő címet viselik:

  • A kiskorúak bűnözése elleni fellépés új útjai.
  • Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon.
  • Bűnelkövetők reintegrációjának új lehetőségei.

A szakirányú továbbképzés, amely bűnmegelőzési koordinátor oklevelet biztosít a résztvevőknek, komplex képzési struktúrával és tematikával átfogó képet ad a bűnmegelőzés területén tevékenykedő szakemberek számára fontos kérdésekről.

A képzés eredményességét célozza az, hogy valamennyi képzési forma esetén:

  • az elméleti blokkokat gyakorlati órák egészítik ki;
  • az oktatók köre az elméleti szakemberek mellett az adott szakterületen széles körű tapasztalatokkal rendelkező, gyakorlati szakembereket is felöleli;
  • a csoportokba, képzési egységbe különböző intézményekből érkező szakemberek kerülnek;
  • a képzést a hallgatók rendelkezésére bocsátott tananyag egészíti ki, amely a Minisztérium által jelen kiemelt projekt előkészítő szakaszában kiadott tanulmánykötet; Borbíró- Kerezsi- Kiss- Velez- Garami: A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve, IRM Budapest, 2009
  • a képzést az órák során használt audiovizuális oktatási eszközök és technikák, illetve a projekt utolsó szakaszában az alprojekt keretében megvalósuló e-learning tananyag segítik.

Felnőttképzési tanfolyamok

A kiskorúak bűnözése elleni fellépés új útjai

A program célja, hogy a gyermek- és fiatalkorúakkal kapcsolatba kerülő szakemberek megismerjék a gyermek- és fiatalkorúak magyarországi helyzetét, különös tekintettel a szegregáció, a gyermekszegénység és az esélyegyenlőség kérdéseire, valamint ezek hatásaira. Képet kapjanak a gyermek- és fiatalkorú elkövetők és áldozatok hazai jellemzőiről, a gyermek- és fiatalkori bűnözés új formáiról, valamint a tipikus áldozati helyzetekről. Megismerjék a kriminális érintettség kialakulásában szerepet játszó támogató és gyengítő faktorokat, valamint azokat az új módszereket és megoldásokat, amelyek a már bűnelkövetővé vált vagy az erkölcsi veszélyzónában élő gyermekek és fiatalok pszichopedagógiai illetve egyéb módszerekkel történő ellátását biztosítják. Áttekintik a kezelőrendszer beavatkozási területeit, így különösen a gyermekvédelem, az oktatás bűnmegelőzési lehetőségeit, valamint a bűnmegelőzést segítő új megoldásokat (például kortárssegítés).

A program célcsoportját azok a szakemberek alkotják, akik munkavégzésük, mindennapi tevékenységük során közvetlen kapcsolatba kerülnek a gyermekekkel és a fiatalokkal; így különösen a jelzőrendszerben érintett szakemberek.

Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon

A program célja, hogy a résztvevők képet kapjanak az áldozatpolitika új irányairól, az áldozatvédelem és az áldozatsegítés legfontosabb intézményeiről és megoldásairól. A résztvevők megismerjék az áldozattá válás magyarországi jellemzőit, az áldozatokat a büntető eljárás során megillető jogokat és lehetőségeket, a bűncselekménnyel okozott kár jelenlegi megtérülési formáit, a másodlagos áldozattá válás kockázatát és annak elkerülési módszereit, s mindazokat az intézményeket, állami és civil szervezeteket, melyek érdemi segítséget tudnak nyújtani a bűncselekmények áldozataivá vált személyeknek. A hallgatók képet kapjanak az áldozattá válás pszichére gyakorolt következményeiről és azok direkt és indirekt hatásairól.

A képzés célcsoportját azok a szakemberek adják, akik az oktatásban, az igazságszolgáltatásban, a gyermekvédelemben, az egészségügyben, a közigazgatásban, vagy hatóságoknál feladatuk ellátása során kapcsolatba kerülnek áldozattá vált személyekkel. A képzés célcsoportját jelentik a szociális szférában dolgozók, valamint a civil szféra szakemberei is.

Bűnelkövetők reintegrációjának új lehetőségei

A program célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek mindazokkal a már meglévő és új lehetőségekkel, módszerekkel és formákkal, amelyek a bűnelkövetők eredményes reintegrációját szolgálják. A képzés keretében a résztvevők képet kapjanak azokról a változásokról, amelyek a reintegrációban közreműködő intézményrendszer felépítésében és tevékenységi körében az elmúlt időszakban bekövetkeztek. Ismerkedjenek meg az igazságügyi hivatalok új tevékenységei köreivel, így különösen a megújult pártfogó felügyelői szolgálat szervezetével és feladataival, a pártfogó felügyelet, mint közösségi büntetés, valamint az utógondozás és börtönpártfogolás, a közérdekű munka büntetés főbb szabályaival és megvalósulási formáival. Kapjanak képet a büntetőjogi mediáció jelenlegi szabályairól, alkalmazási lehetőségeiről és tapasztalatairól.

A program célcsoportja nem csak azoknak a szakembereknek a köre, akik tevékenységükkel a büntető igazságszolgáltatás intézményrendszeréhez kapcsolódnak, hanem azoké is, akik az közigazgatás, egészségügy, szociális szféra, oktatás területén, feladatuk ellátása során, vagy civil szervezetek keretében kerülnek kapcsolatba bűnelkövetővé vált személyekkel.

A programok tanúsítvány kibocsátásával zárulnak. A programok zárásának feltétele a képzések két moduljának elvégzése, a képzések zárásakor megírt teszt legalább 60 %-os teljesítése, valamint legfeljebb a megengedett mértékű hiányzás.

A programmodulok időtartama 34 elméleti és 14 gyakorlati óra.

Bűnmegelőzési koordinátor szakirányú továbbképzés.

A képzés célja, hogy a témában jártas, a bűnmegelőzésben eredményesen közreműködni képes szakembereket képezzen, akik a gyakorlatban alkalmazható ismeretekkel rendelkeznek a bűnözés és kriminálpolitika aktuális kérdéseiről, a hazai és nemzetközi bűnmegelőzési koncepciókról, a gyermek- és fiatalkori bűnözés elleni fellépés, az áldozatvédelem és a bűnelkövetők reintegrációja főbb kérdéseiről.

A szakirányú továbbképzés célcsoportját azok a felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek adják, akik tevékenységüknél fogva közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak a jelzőrendszer működéséhez, illetve a társadalmi bűnmegelőzéshez.

A szakirányú továbbképzésen elsősorban a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai (gyermekvédelmi alap- és szakellátásban, szociális területen dolgozók, pedagógusok, védőnők stb.), áldozatsegítők, rendőrök, büntető igazságszolgáltatás munkatársai, pártfogó felügyelők, büntetés-végrehajtási szakemberek, munkaügyi szervezetnél dolgozók részvételére számítunk. Emellett a bűnmegelőzésben, illetve annak részterületein (gyermek- és fiatalkorúak bűnözésének megelőzése, áldozatsegítés, áldozattá válás megelőzése, elítéltek reintegrációja) tevékenykedő civil szervezetek munkatársai számára is elérhetővé kívánjuk tenni a képzést.
A programmodul időtartama 2 félév, 230 óra, melyből 177 elméleti és 53 gyakorlati óra, melyet két alkalommal, 60-60 fős évfolyammal tervezzük indítani. A képzés helyszíne Miskolc.

Az e-learning tananyag és kidolgozása.

A projekt egyik fontos célja olyan tevékenységek megvalósítása, melyek a projekt lezárását követően is érdemi változást hozva pozitív irányba befolyásolják a projekt által érintett szakterületeket, a bűnmegelőzési tevékenységet. Így a képzési alprojekt a fenntarthatóság érdekében nem csak az újonnan akkreditált és regisztrált képzések további meghirdetését vállalta, hanem olyan képzési formát is ki kíván fejleszteni, amely a fenntarthatóságon túl a képzési alprojekt közvetlen célcsoportját képező, de a tényleges képzésen valamely oknál fogva részt venni nem tudó szakemberek bevonására és szakmai ismereteinek megerősítésére is alkalmas. Ennek érdekében kerül sor három e-learning tanegység kidolgozására és kísérleti oktatására.

A kidolgozásra kerülő három új képzési program egyenként 34 óra elméleti és 14 óra gyakorlati foglalkozáshoz kapcsolódó tananyag-elemet fog tartalmazni. A három e-learning tananyag-egység tartalmi elemeiben illeszkedik a felnőttképzési tanfolyamok tematikájához. Ennek megfelelően az e-learning tananyagegységek a következő témákat ölelik fel: A kiskorúak bűnözése elleni fellépés új útjai. Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon, Bűnelkövetők reintegrációjának új lehetőségei.

Eseménynaptár Április
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
FORUM
Legfrissebb témák
Legfrissebb hozzászólások