A projekt bemutatása

EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt projekt

 2016. október 1-el elindult az EFOP-1.3.3 kiemelt projekt megvalósítása. Az előzményprojektekben a fogvatartottak és a társszakmák Tett-programként ismerték meg a tevékenységünket, így ebben a projektben is visszük tovább a nevet és az arculatot.

A projekt konzorciumi partnerségben valósul meg, a projektgazda Belügyminisztérium, a konzorciumi partner a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.

A szerződött támogatás összege: 5,734 Mrd Ft.

A megvalósítás ideje: 2016. október 01. - 2023. október 31.

A konvergencia régiókban 95 munkatárs nyújt segítséget a fogvatartottaknak és hozzátartozóiknak a bv. intézetekben. A közösségi foglalkoztatókban összesen 16 fő látja el feladatait.

A projekt a konvergencia régiókban valósul meg, a Közép-Magyarország régióban hazai forrásból - 340 Millió forint az Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások előirányzat terhére - valósul meg a fogvatartottak részére azonos szakmai tartalmú reintegrációs program. A Közép-Magyarország régióban pedig 15 munkatárs dolgozik a büntetés-végrehajtási intézetekben.

A projekt szakmai tartalmát az előzményprojektek tapasztalatai és a büntetés-végrehajtási intézetek munkatársainak észrevételei alapján dolgoztuk ki.

A projekt célja - építve az előzmény projektek tapasztalataira és eredményeire - a jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetést töltő elítéltek, a letartóztatás alatt álló személyek társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációjának erősítése és az elkövetők bűnismétlési kockázatának csökkentése érdekében reintegrációs program megvalósítása, amely egyrészt fókuszál a célcsoport fejlesztésére (személyiség- és kompetenciafejlesztő, valamint képzési és utógondozási programokon keresztül), másrészt a modell befogadására alkalmas környezet megteremtését, a célcsoporttal dolgozó szakemberek felkészítését célozza.

A projekt az összehangolt reintegrációt segítő szolgáltatási rendszerben, egységes, a fogvatartottak többsége által igénybe vehető, de egyéni adottságokhoz illeszkedően differenciált fejlesztésekre ad lehetőséget, hozzájárulva ezzel a bűnismétlés és a társadalmi kirekesztődés mértékének csökkentéséhez.

A fogvatartottak hozzátartozói számára is biztosított a reintegrációs program egyes elemei, elősegítve a munkaerőpiaci reintegrációjukat, ezáltal csökkentve a társadalmi kirekesztődésük mértékét.

Jelen projekt célkitűzése 4600 fő fogvatartott bevonása a reintegrációs programba, részükre humánszolgáltatást biztosítunk, ez nagyságrendileg a teljes fogvatartotti populáció ötöde. A projektben 1000 fő hozzátartozó számára is biztosítunk szolgáltatásokat, támogatva a szabadulás utáni sikeres visszailleszkedést, megerősítve a család munkaerőpiaci és társadalmi pozícióját.

A fogvatartottak közül 1800 főnek lesz lehetősége tematikus kompetenciafejlesztő csoportfoglalkozást végezni, típusai az intézeti tapasztalatok és a fogvatartottak szükségletei alapján változóak lehetnek az alábbiak szerint:

·         kommunikációs,

·         konfliktuskezelő/ agressziókezelő

·         önismereti,

·         életvezetési,

 

A foglalkozások célja, hogy a fogvatartottaknak képességet és jártasságot szerezzenek önismeret, konfliktuskezelés, döntéshozatal, tervezés, problémamegoldás terén.

1100 fő fogvatartott szerezhet szakmát a projekt keretében. A megvalósítás érdekében szükségletfelmérést végeztünk, ennek eredményeként a hiányszakmák figyelembe vételével tervezetten 41 féle szakmaképzés érhető el a projekt keretében.

A BvOP felmérése alapján tervezetten a konvergencia régiókban 74 darab szakmaképzést, a Közép-Magyarország régióban 15 darab szakmaképzést valósítunk meg a projekt befejezéséig. A bevont fogvatartottak számát tekintve ez nagyságrendileg a konvergencia régiókban közel 1200 fő, a Közép-Magyarország régióban pedig több mint 200 fő fogvatartott bevonását jelenti a szakmaképzésekbe.

A Közép-Magyarország régióban 400 fő fogvatartott és 100 fő hozzátartozó bevonását, 180 fő fogvatartott készségfejlesztését és 100 fő fogvatartott szakképzését tervezzük.

A projekt keretében tervezetten 23 darab gyermekbarát látogatóhelyiségeket alakítunk ki és támogatjuk a családi beszélőket.

Nagy hangsúlyt fektetünk a resztoratív (helyreállító) technikák alkalmazására. A célcsoport sajátossága miatt a resztoratív technikák alkalmazása is kiemelten fontos terület, mely által a bűncselekmény elkövetése a kialakult helyzet iránti felelősségvállalás kialakul/erősödik a fogvatartottban, valamint a (szimbolikus) kárhelyreállítás során lehetősége van a közösségi értékek menti elköteleződését kifejezni. A sértett/család/helyi közösség számárára pedig segítséget tudunk nyújtani a visszafogadás elősegítése érdekében.

Szimbolikus jóvátételi programok a projekt keretében

 A jóvátétel célja az okozott sérelem, kár szimbolikus helyreállítása. A jóvátétel során a fogvatartottak nem a közvetlenül érintett sértetti körnek nyújtják a jóvátételt, így nem az okozott kárt állítják helyre, nem függ össze az elkövetett bűncselekmény és a jóvátétel tárgya. Az okozott kár nemcsak a bűncselekmény elkövetésének szimbolikus jóvátételére irányul, az adott élethelyzet, illetve a büntetőeljárással érintett családok, a közvetlen környezet, a kisközösségek és a társadalom számára is jóvátételt tudnak nyújtani az előzetes letartóztatásban lévő fogvatartottak.

A helyi közösség számára megszervezett jóvátételi programok célja egyfelől a fogvatartott számára a bűncselekmény okozásával, illetve annak okozatával való szembenézés és a felelősségvállalás elősegítése, tudatosság növelése, valamint a szimbolikus módon a helyi közösség számára történő jóvátétel során megjelenő közösségi értékekhez, érdekekhez való elköteleződés erősítése miatt létrejövő bűnmegelőzési hatás elősegítése. Másfelől a helyi közösség érzékenyítése, a jóvátétel elfogadásával a társadalmi visszailleszkedés elősegítése.

A szimbolikus jóvátétel értelmezése a projektben:

·         nem a sértett, hanem a közösség (közösség egy meghatározott csoportja) javára történik;

·         az elkövető vállalja a jóvátételt;

·         a jóvátétel módja nincs közvetlenül összefüggésben a bűncselekménnyel.

A jóvátételi programok főbb típusai

Munkavégzés:

-                        Településeken végzett felújítási, állagmegőrzési, településtisztasági tevékenységek (pl.: parkgondozás, kerítésfestés),

-                        adománygyűjtés szervezése (pl.: tartós élelmiszer gyűjtése az együttműködő szervezet karitatív jellegű céljainak megvalósítása érdekében),

-                        ajándéktárgyak, saját alkotások készítése, kiállítása és felajánlása (pl. kórházak, gyermekintézmények, idősotthonok részére).

Szellemi alkotások:

-                        Drogprevenciós és bűnmegelőzési célú előadások tartása a bűnelkövetés és a bűnismétlés megelőzése érdekben, a kriminalizáció szempontjából veszélyeztetettek körében,

-                        irodalmi/zenés műsorok bemutatása (pl. szociális intézmények részére).

A projekt és a  jóvátételi program megvalósítása hozzájárul a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia megvalósításához. A bűnismétlés megelőzéséhez szükséges célok közül a projekt kapcsolódik az alábbi beavatkozáshoz:

A Fogvatartottak munkaerő-piaci és társadalmi reintegrációjának elősegítése mely beavatkozás az alábbi intézkedéseket tartalmazza:

A.    Többszakaszos fogvatartotti reintegrációs szolgáltatások megvalósítása

B.    Jóvátételi programok megvalósítása az időskorúak javára

A projekt keretében a társszervezetek és a munkáltatók számára fórumokat szervezünk, mely során a szabadultak foglalkoztatása és a reintegrációs szolgáltatások feltérképezése, elősegítése történik.

   I.        Humánszolgáltatások biztosítása a projektben

 

1.    Egyéni és csoportos motivációs foglalkozások szervezése

Az egyéni beszélgetések, csoportfoglalkozások, a kompetenciafejlesztő foglalkozások és a szakmaképzések csak akkor érhetik el a céljukat, ha a fogvatartottak belső motivációból, önmaguk szeretnének változni, változtatni. Ez a belső motiváció a fogvatartottak esetében általában nagyon alacsony szinten áll, ezért különösen fontos a program kezdetétől az utolsó pillanatig a motivációjukat fenntartani, a kitartásukat megerősíteni.

2.    Munkaerőpiaci és információs szolgáltatás nyújtása, álláskeresési tanácsadás, kulcsképességek fejlesztése, álláskeresési technikák oktatása

❖      Munkaerőpiaci és foglalkozási információk nyújtása (egyéni/csoportos): a szolgáltatás célja, hogy a munkaerőpiaci részvétel növeléséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez, az inaktivitás csökkentéséhez és a munkaerőpiaci és szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról a célcsoport megfelelő, teljes körű és naprakész tájékoztatást kapjon.

❖      Életpálya-tanácsadás (egyéni): olyan komplex folyamat/szolgáltatás, amely az egyéni kompetenciák figyelembevételével segíti az egyént az életkor-specifikus pályaválasztási, pályamódosítással összefüggő, pályakorrekciós elakadások kezelésében, valamint a kapcsolódó problémákra való megoldás megtalálásában.

 ❖      Pályaválasztási tanácsadás: elsősorban azoknak a fogvatartottaknak javasolt, akik az általános iskola befejezése után középiskolai tanulmányaikat nem fejezték be, de munkatapasztalattal rendelkeznek. Tapasztalatok, ismeretek összegzése; érdeklődési körök, képességek feltérképezése; a kiválasztott vagy elképzelt szakmáról, foglalkozásról információnyújtás; valamint a felnőttképzés lehetőségeiről szóló információk átadása történik a tanácsadás során.

❖      Pályamódosítási tanácsadás: főbb témái az új pályaelképzelés, a képzési lehetőségek, a tanulási képességek felmérése és a döntési készségek fejlesztése, melyek öndefiníciós eljárások alkalmazásával támogatottak.

 ❖      Álláskeresésre való felkészítés, kompetenciafejlesztés: azoknak a kompetenciáknak a fejlesztése, amelyek a szabadulás utáni sikeres munkavállalást biztosítják. 

-        álláskeresési tanácsadás (egyéni),

-        kulcsképesség fejlesztés (csoportos),

-        álláskeresési technikák oktatása (csoportos),

-        munkahelyi szocializáció (egyéni),

 3.    Társadalmi reintegrációt elősegítő szolgáltatások

A társadalmi beilleszkedést a szociális munka eszköztárával segítjük elő: szociális ügyintézéssel és a segítő beszélgetés elemeire építő egyéb egyéni tanácsadással/tájékoztatással.

❖      Szociális ügyintézés: ennek keretében kiemelt cél, hogy a fogvatartott a szabadulás időszakára rendelkezzen megfelelő lakhatással, valamint a munkavállaláshoz, az egészségügyi ellátáshoz szükséges iratokkal.

❖      Segítő beszélgetés/tanácsadás és tájékoztatás biztosítása a fogvatartotti szükségletek alapján az egyéni esetkezelés során.

❖      Önsegítő csoport facilitálása: a szabadultak számára sorstárssegítő (korábban szabadult, sikeresen visszailleszkedett személy) bevonásával a tanácsadó segíti az önsegítő csoport szervezését, koordinálását.

4.    A szabadulás utáni beilleszkedés elősegítése érdekében a természetes támogató háló megerősítése, felkészítése a visszafogadásra, a helyi közösség érzékenyítése

A természetes támogató háló megerősítése egyfelől a hozzátartozók projektbe vonásával, a számukra nyújtott szolgáltatásokkal, másfelől a helyi közösség érzékenyítése a rendszerszemléletű szociális munka eszközeivel történik. A társas kapcsolatokkal nem, vagy alig rendelkező fogvatartottak esetében kiemelten fontos, hogy a szabadulás időpontjára már rendelkezzenek támogató személyekkel, ennek érdekében önkénteseket vonunk be.

 II.        Humánszolgáltatások hozzátartozóknak

 1.    Hozzátartozók toborzása, tájékoztatása

A projekt keretében a fogvatartottak hozzátartozóit a fogvatartottak útján érjük el. A bv. intézeti szakemberek (reintegrációs tisztek és pártfogó felügyelők) is segítik a hozzátartozók tájékoztatását és kiválasztását a programba történő bevonáshoz.

2.    Munkaerőpiaci és információs szolgáltatás nyújtása, álláskeresési tanácsadás, kulcsképességek fejlesztése, álláskeresési technikák oktatása

A hozzátartozók számára nyújtott munkaerőpiaci reintegrációt segítő szolgáltatások célja, hogy a szabadultat visszafogadó család stabilabb élethelyzetbe kerüljön, stigmatizációjuk és a kirekesztődésük mértéke csökkenjen. A munkát vállaló családtag a szabadult motivációját is erősíti, valamint személyes példáján keresztül segíti a közösségi értékek melletti elköteleződést. Mindez hozzájárul a bűnismétlés kockázatának csökkentéséhez.

3.    Társadalmi reintegrációt elősegítő szolgáltatások a hozzátartozók számára

❖   Szociális ügyintézés: Kiemelten fontos a szabadulás utáni visszafogadás és sikeres reintegráció érdekében, hogy a hozzátartozónak is rendezett legyen a lakhatása, rendelkezzen a munkavállaláshoz és az ellátásokhoz szükséges iratokkal, valamint azon ellátásokhoz, melyekre jogosult, biztosított legyen a hozzáférése.

❖   Segítő beszélgetés/egyéni tanácsadás és tájékoztatás: A hozzátartozói szükségletek alapján segítő beszélgetés, egyéni esetkezelést biztosítunk. Előzetesen fogvatartottak hozzátartozói körében szükség esetén krízisintervenció nyújtása, a hozzátartozók felkészítése, tájékoztatása a büntetőeljárással és a büntetés-végrehajtással kapcsolatosan őket érintő kérdésekben. Fontos megelőzni, csökkenteni szegregációjukat. Jogerősen fogvatartottak esetén a visszafogadás előkészítése a fő cél, ehhez a hozzátartozó kirekesztődésének megelőzése, helyi közösségbe történő integrációjának erősítése elengedhetetlen.

III.        Közösségi Foglalkoztató

A közösségi foglalkoztató lehetőséget biztosít az EFOP tanácsadók és a pártfogó felügyelők számára is ügyfélfogadásra és foglalkozások megtartására egyaránt.

A hozzátartozókkal történő hatékony munkavégzés érdekében a közösségi foglalkoztató nyitva tartása igazodik a bv. intézeti látogató fogadás rendjéhez és egyéb hozzátartozóknak szervezett programokhoz.

Szolgáltatások köre

❖       alapszolgáltatások (ügyfélfogadás, tájékoztatás, információ-szolgáltatás, telefonos és személyes ügyintézés, egyéni tanácsadás, egyéni esetkezelés, szociális ügyintézés),

❖      strukturált csoportos foglalkozások tartása az alábbi témakörökben:

❖    munkaerőpiaci ismeretek,

❖       kommunikációs készségek és képességek fejlesztése,

❖     konfliktusok kezelése,

❖        személyiségfejlesztési ismeretek,

❖        érdekérvényesítés elősegítése,

❖       szociális ügyintézés,

❖       életviteli problémák kezelése,

❖       szenvedélybetegségekhez kapcsolódó szociális és mentális deficitek kezelése,

❖        a reális jövőkép kialakítása,

❖        egyéb, szükségletfelmérés során feltárt igények

❖       a bv. bíró által, pártfogó felügyelet vagy reintegrációs őrizet hatálya alatt állók részére előírt, csoportos foglalkozáson vagy tréningen való részvételi kötelezettség (külön magatartási szabályok) teljesítése,

❖       oktatást, szakképzést, munkába állást elősegítő egyéb programok,

❖      strukturált szabadidő eltöltésre irányuló közösségi programok,

❖       családi döntéshozó csoportkonferencia módszerének alkalmazása,

❖       befogadó környezet figyelemmel kísérése, közreműködés a tönkrement családi kapcsolatok helyreállításában, megerősítésében,

❖      közreműködés a lakhatási nehézségek megoldásában,

❖       okiratok, elveszett okmányok pótlása,

❖      resztoratív módszerek alkalmazása, programok szervezése,

❖       együttműködési megállapodás keretében vállalt feladatok ellátása.

A közösségi foglalkoztató működtetésével elérendő további célkitűzés olyan szakmai protokollok, valamint módszertani segédanyagok elkészítése, amely jelentős mértékben elősegíti a bv. intézetek pártfogó felügyelőinek és EFOP tanácsadóinak munkáját, valamint hozzájárul az egységes feladatellátás megteremtéséhez.

A szakmai anyagokat a reintegrációs szakterület is hasznosíthatja a mindennapi munkavégzés során, elsősorban a szabadulásra való felkészítés (reintegrációs gondozás) keretében.

III.        Tanodaszerű szolgáltatás megvalósítása fiatalkorú fogvatartottak körében

Mentálhigénés szolgáltatások

Segítő szolgáltatásaink mind a lelki problémák megelőzéséhez, mind a már kialakult, nemkívánatos mentálhigiénés jelenségek kezeléséhez hozzájárulnak. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a börtönártalmak megelőzésére, illetve azok nem kívánatos hatásainak csökkentésére, a börtönben dolgozó pszichológussal való folyamatos együttműködésre.

Családi kapcsolatok helyreállítása

A családi beszélők támogatása, a közösségi térben megtapasztalt emberi kapcsolatok kezelése, valamint olyan strukturált csoportfoglalkozások keretében valósul meg, melynek központi témája a családi szerepek, szerepelvárások, a család funkciói témaköröket ölelik fel. Tudatosítjuk a fogvatartottakban a családban betöltött pozíciójukat, illetve felkészítjük őket leendő szerepeikre (társ, szülő, családfenntartó stb…). A szerepekkel járó külső és belső konfliktusok megoldása érdekében fejlesztjük társas készségeiket.

Tehetséggondozás

Elsősorban zenei és képzőművészeti csoportokat szervezünk, illetve a valamelyik tantárgyban tehetséges fiatalok számára lehetőséget biztosítunk a fejlődésre együttműködve az oktatást végző pedagógussal.

Tanulástámogatás

Cél: az iskolai sikeresség segítése. Elsősorban az önálló tanuláshoz szükséges alapképességek megerősítésével, másrészt a kulcskompetenciák támogatásával, harmadrészt tantárgyi korrepetálással érhető el a kitűzött cél.

Közösségi tér

A fiatalkorúak számára közösségi teret alakítunk ki, mely a szabadidős elfoglaltságokon túl a tanuláshoz is teret biztosít, tanulószobaként funkcionál. Alapkészségeiket is fejleszteni kell, szövegértési hiányosságaik miatt segítség nélkül nem is képesek hatékonyan tanulni, munkatársaink segítséget nyújtanak az alapkészségeik fejlesztésében. Kiemelten hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy a szakmaszerzéshez szükséges számolási, szövegértési, írási, olvasási készségeik fejlődjenek. Ezt a közösségi térben, a közösség motiváló erejét kihasználva, az önsegítő aktivitásra építve kívánjuk megvalósítani. A tanulásmódszertani felkészítés is folyamatos tevékenység a tanulószobában munkatársaink részéről. Célunk, hogy szabadulásra a fiatalkorú képes legyen az önálló tanulásra és olyan sikeres tevékenységként élje meg azt, hogy a szabadulás után is folytatni kívánja tanulmányait. A büntetés-végrehajtásuk átlagos időtartama nem biztosítja azt a lehetőséget számunkra, hogy az alapfokú oktatáson túl, középfokú végzettséget vagy piacképes szakmát is szerezzenek.

Az iskolai oktatáson túl kiemelten fontos az info-kommunikációs eszközök használatának támogatása a fiatalkorú fogvatartottak esetében, hiszen azok használata nem csupán a tanulást segítheti elő, de a munkahelykeresésben, az állampolgári ügyek intézésében is nélkülözhetetlen eszközzé váltak. Ezen kívül a kapcsolattartásban is szerepe lehet az ilyen eszközöknek, a fiatalkorú fogvatartott az intézet által szabályozott módon érintkezhet azon kapcsolattartókkal, akiknek nincs elegendő anyagi erőforrásuk a látogatásokon megjelenni, vagy egészségi állapotuk, családi körülményeik nem teszik lehetővé a rendszeres utazást.

A közösségi térben a tanulószobán túl a szabadidő hasznos, strukturált eltöltésének lehetőségét biztosítjuk, a bv. intézeti napirendhez igazodva. Itt zajlanak a csoportfoglalkozások is.

Kulturális tevékenységek, kultúrafogyasztás

A fiatalkorú fogvatartottak jelentős részének szocializációjából kimaradt a kulturális események látogatása, az általános műveltség körébe tartozó irodalmi művek megismerése. Gyakran nincsenek tisztában az ünnepkörök eredetével, hagyományaival, nem kapcsolódnak a jeles eseményekhez, napokhoz kötődő értékrendhez. Hiányos ismereteik miatt kiemelten fontos, hogy fejlesztésük az aktív közreműködésükkel valósuljon meg. Ezért az ünnepkörök, jeles napokhoz kapcsolódó programok szervezése a munkatársak egyik kiemelt feladata. (Pl.:költészet napja, víz világnapja, stb…) A kultúrafogyasztási lehetőségeket számukra be kell vinnünk a bv. intézetekbe, akár pl. egy színdarab tv-n történő megtekintésével, akár a bv. intézetekben szervezett műsorokkal. A bv. intézeten kívüli programok látogatására korlátozottan van lehetőségük, de pl. a művészeti csoportokon készített képekből a múzeumok éjszakájához kapcsolódóan szervezhető kiállítás a bv. intézetben.

V.           Szolgáltatásfejlesztési koncepciók kidolgozása

Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások

A büntetés-végrehajtás rendszerében munkaterápiás foglalkoztatást biztosítanak fogvatartottaknak a bv. intézeti foglalkoztatás keretében. Célunk feltérképezni a foglalkozási rehabilitáció büntetés-végrehajtáson kívüli rendszerét, és megvizsgálni, hogy a jelenlegi munkaterápia fejlesztésének milyen lehetőségei vannak a bv. intézeteken belül.

A szabadulás utáni sikeres munkaerőpiaci reintegrációhoz kiemelten fontos, hogy megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy a fogvatartás időtartama alatt a foglalkozási rehabilitáció megkezdődhessen az érintett fogvatartottak körében.

Félutasház

Annak vizsgálata, hogy a börtönviseltek rehabilitációját milyen keretek között, milyen szakmai programmal lehet megvalósítani. Legvalószínűbbnek tűnik, hogy a szociális törvény hatálya alá tartozó intézményi forma átmeneti vagy rehabilitációs otthon keretében lehet hatékonyan működtetni. Ez a hajléktalan ellátás keretében tűnik megvalósíthatónak, így fel kívánjuk venni a kapcsolatot a hajléktalan ellátó rendszerrel, és bevonásukkal közösen tervezzük feltérképezni a működtetés lehetséges intézményi kereteit és kialakítani a rehabilitációhoz szükséges szakmai programot.

VI.          Kutatás, projektmonitoring és projektértékelés

Céljai:

 • A fogvatartottak reintegrációjára befolyással bíró kockázati tényezők feltárására, a kockázatelemzés és -kezelés rendszerére, eredményeire irányuló kvalitatív jellegű vizsgálatok lebonyolítása.
 • A fogvatartottak reintegrációs igényeinek és szükségleteinek felmérése.
 • A modellkörlet hatékonyságának vizsgálata, költség-haszon elemzés készítése.
 • Projektértékelési dokumentumtár létrehozása.
 • A reintegrációt mérő makroszintű adatok feltérképezése.
 • A TÁMOP-5.6.3. projekt hosszabb távú és az EFOP-projekt rövid távú számszerű eredményeinek felmérése.
 • A büntetés-végrehajtás, valamint a foglalkoztatási szervek és kirendeltségeik együttműködésének elősegítése, értékelése a volt fogvatartottak sikeres reintegrációja érdekében.
 • Reintegrációs szolgáltatáscsomag kialakítása és a szakmai munka minőségbiztosítása, minőségfejlesztése.
 • A szakmai megvalósítók által tartott kompetenciafejlesztő csoportfoglalkozás minőségfejlesztése, eredményességének vizsgálata.
 • Fogvatartotti szakképzés minőségbiztosítási célú monitoringjának megvalósítása.
 • Szabadultak utógondozásának minőségellenőrzése, eredményességének vizsgálata.
 • Műhelymunka-sorozat megszervezése.
 • Javaslatcsomag kidolgozása a projekt keretében kialakított szakmai, módszertani fejlesztések tapasztalatainak a büntetés-végrehajtási szervezet működésébe való beépítésére.