Tanulmányok

A bűnmegelőzéssel kapcsolatos általános kérdések

Dr. Görgényi Ilona - Zséger Barbara: Az állami kárenyhítés tíz éve Magyarországon

Szisztematikus áttekintés egyes bűnmegelőzési intézkedések hatásairól (Systematic Reviews of the effects of crime prevention measures). Európai Bűnmegelőzési Hálózat, 2010.

Cigány-magyar ügyek: nem lehet mindent az előítéletekre fogni - hvg, 2009. január 12.

Szabó Ildikó: Eligazodás a társadalomban, a világban - Politikai szocializáció, jelenismereti vizsgálatok

Szekszárdi Júlia, Horváth H. Attila, Simonfalvi Ildikó:Országos vizsgálat a serdülők erkölcsi szocializációjáról

Gönczöl Katalin, Kerezsi Klára, Korinek László, Lévay Miklós: Kriminológia - szakkriminológia

A Svéd Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács rövid bemutatkozó anyaga

Az IM Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat évértékelése (Hatvani Erzsébet, 2005. március 3.)

Gönczöl Katalin: A társadalmi bűnmegelőzés stratégiájának megvalósulási feltételei a nagyvárosokban
Elhangzott: 2004. október 14-én a Budapest Főváros Közgyűlése Városrendészeti Bizottság által rendezett "Városi bűnözés" önkormányzati bűnmegelőzés" II. Országos Konferencián.

Vincent Delbos: A közhasznú munka, mint a civil párbeszéd helyre állításának eszköze az elkövetés után

Borbíró Andrea: Társadalmi bűnmegelőzés és emberi jogi követelmények
Acta Humana 2004/4.

Áttekintő elemzések

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és az Országos Bűnmegelőzési Bizottság a társadalmi bűnmegelőzés területén kifejtett tevékenysége 2002 és 2009 között

Az Országos Bűnmegelőzési Bizottság pályáztatói tevékenységének értékelése

Kisebbségek és bűnmegelőzés – a 2005. február és 2007. február közötti időtartam történései

A bűnmegelőzés népegészségügyi vonatkozásai – 2006. évi történések

A gyermekek és az ifjúság helyzete, életkörülményei alakulása - intézkedések a bűnmegelőzésben 2005-ben

Helyettesítheti-e a bűnmegelőzési stratégia a koherens ifjúságpolitikát

A társadalmi reintegráció fogalmának értelmezése

Az Országos Bűnmegelőzési Bizottság 2004. október 1-jei ülésén értelmezte a társadalmi reintegráció fogalmát.

Az Országos Bűnmegelőzési Bizottság Titkárságának 2004. május 17-én meghirdetett egyik pályázati témája a büntetés-végrehajtási intézetben lévők és a pártfogó felügyelet alatt állók társadalmi integrációnak elősegítése volt.

A beérkezett pályázatokban nagyon eltérően értelmezték a reintegráció fogalmát. Ezek után arra a következtetésre jutottunk, hogy az OBmB 2004. október 1-jei ülésén próbáljuk a reintegrációt értelmezni, hiszen a bizottság szinte minden szakértője dolgozik ezzel a fogalommal.
Bővebben

Szakirodalom

A társadalmi kirekesztés elleni közösségi akcióprogram. Esély 2002/2.

Atkinson, Tony: Társadalmi kirekesztődés, szegénység, munkanélküliség. Esély, 1998/4.

Albrect, H-J. (2000): A büntetőjog europaizálása és a belső biztonság Európában, Belügyi Szemle, 2000/3.sz.

Balázs Péter: A szolidaritás határai Európában. Esély 2002/2

Békés és fájdalommentes megoldások - családsegítő mediációs szolgáltatások Magyarországon, tanulmánykötet. Család Gyermek Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület. Budapest, 2005.

Bényi Mária: A cigánytelepek közegészségügyi helyzetében bekövetkezett változásai 1997 óta. Esély 2003/4

BMK Füzetek. A Biztonságos Magyarországért Közalapítvány kiadvány-sorozata.

Borbíró Andrea: Prevenció és büntető igazságszolgáltatás. In.: Kriminológiai Tanulmányok 46. kötet (Szerk.: Virág György) OKRI, Budapest, 2009

Borbíró Andrea: Társadalmi bűnmegelőzés és emberi jogi követelmények. Acta Humana 2004/4.

Borbíró A. – Kerzsi K. (szerk.): A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve I. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, 2009.

Borbíró A. – Kiss A. – Velez E. – Garami L. (szerk.) A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve II. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, 2009.

Bócz, E. (1998): Miért büntetünk? Hogy büntessünk? In: Tanulmányok Szabó András 70. születésnapjára. (szerk: Gönczöl, K.-Kerezsi, K.) Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest.

Budapesti bűnmegelőzési adatbázis. (szerk.: Sajgál Rózsa) Budapesti Szociális Forrásközpont. Budapest, 1999.

Bűnmegelőzési ajánlások önkormányzatoknak. Bűnmegelőzési Kiskönyvtár. Országos Bűnmegelőzési Központ. Budapest, 2003.

Bűnmegelőzési ismeretek. Társadalom-Önkormányzat-Állam. (szerk: Kratkóczki, F.) Szakmai Kiadvány. BAZ Megyei Rfk - BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány. Miskolc, 2003.

Castel, Robert: A nélkülözéstől a kivetettségig - a "kiilleszkedés" pokoljárása. Esély, 1993/3

Christie, Nils.: Bűnözéskontroll Európában és Észak-Európában. Kriminológiai Közlemények 55. Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 1998.

Christie, Nils: Büntetésipar. A nyugati stílusú gulagok felé. Osiris Kiadó. Budapest, 2004.

Csoba Judit: A tartós munkanélküliség hatása a családok anyagi helyzetének alakulására. Esély, 1994/6.

Csoba Judit: Stratégiai tervezés vagy válságmenedzselés. (Egy kísérleti foglalkoztatási projekt Debrecenben) Esély, 1996/1

Dávid Zoltán - Szász Anna: A Váltó-Ház. Esély 2002/1

Deakin, Nicholas: A szegénységről és a szegények társadalmi integrációjáról. Esély 2002/1,

Déri Pál: A bűnözési statisztika és a valóság. BM Kiadó. Budapest, 2000.

Dögei Ilona: A létminimum alatt élők problémái. Esély, 1999/5.

Dögei Ilona-Ferge Zsuzsa: A szubjektív szegénység és néhány társadalmi érték megítélése - az állam szerepe. Esély 2002/4

Durst Judit: "Innen az ember jobb, hogyha meg is szabadul" - Megélhetési stratégiák egy kisfalusi cigány közösségben. Esély 2002/4

Dülk Károly - Póczik Szilveszter: Egy pohár víz és egy csepp tinta. Kritikai gondolatok egy továbbképzés kapcsán. Belügyi Szemle, 2004/10.

Erdősi S. (2002): Feljegyzés a bűnözési térképről. Kriminálstatisztikai Értesítő, 36. sz. BM Inform. Főosztály

Fellegi Borbála: Sodródás vagy kormányzás a konfliktusok terén? Család Gyermek ifjúság 2002/6 pp 39-41.

Fellegi Borbála: Út a megbékéléshez - A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon, Napvilág Kiadó, 2009.

Ferenczi Beáta, Szántó Eszter, Dr. Patkó Kornélia: Alternatívák az erőszakkal szemben. Család Gyermek Ifjúság 2002/5 pp 43-45.

Ferge Zsuzsa: A generációk közti és a társadalmi szolidaritásról. Esély, 1996/4.

Ferge Zsuzsa: A társadalom pereme és az emberi méltóság. Esély 2000/1

Ferge Zsuzsa: Az EU és a kirekesztés. Esély 2002/6,

Ferge Zsuzsa: Szabadság és biztonság. Esély, 1994/5.

Ferge, Zs. (1991): Szociálpolitika és társadalom. ELTE Szociálpolitikai Intézet és T-Twins Kiadói Kft. Budapest

Ferge, Zs. (2000): A szétszakadó társadalom. Belügyi Szemle 2000/6.szám

Francsics Ottó - Gönczi Mihály: "Ma már a virág is megmarad" Komplex bűnmegelőzési koncepció Átány település lakosságmegtartó képességének fokozása érdekében. Belügyi Szemle, 2004/10.

Földesi Tamás: A titok szerepe a bűncselekmények feltárásában. Belügyi Szemle 2004/10.

Frey Mária - Gere Ilona: A munkanélküliség szociális hatásai. 1992/3. sz

Gans, H.J.: A szegénység felszámolásának programja helyett: háború a szegények ellen. Esély, 1994/2

Gans, Herbert: Mire szolgálnak az érdemtelen szegények? - avagy a legalsó osztály szerepe Amerikában Esély, 1992/3. sz.

Gosztonyi, G. - Kerezsi, K.: A családsegítő központ és a pártfogó szolgálat lehetséges szerepe a bűnmegelőzésben. In: Kriminológiai Évkönyv. BM Könyvkiadó. Budapest, 1994. 5-28.old.

Gönczöl Katalin: Bűnözés és bűnmegelőzés Magyarországon a rendszerváltás időszakában. Esély, 1992/1

Gönczöl, Katalin (1991): Bűnös szegények. KJK, Budapest

Gönczöl, Katalin (2001): A nagypolitika rangjára emelkedett büntetőpolitika. Kritika, ő. évf. 12.sz.

Gönczöl, Katalin (2004): Partnerség a közbiztonság javításáért. Nemzeti Stratégia és cselekvési program a hatékonyabb bűnmegelőzésért. Belügyi Szemle 10.

Gönczöl Katalin: A szolgáltatott igazság (Élet és Irodalom XLIX. Évfolyam, 40. szám, 2005. október 7.)

Gönczöl Katalin: Veszélyeztetők és veszélyeztetettek a jelenkori kapitalizmusban (Élet és Irodalom LIII. évfolyam 38. szám, 2009. szeptember 18.)

Gruber Géza: Az egyház lehetőségei a biztonság megteremtésében. Belügyi Szemle 2004/10.

Hankiss Elemér: Két tanulmány. A magyar társadalom viselkedéskultúrájáról. ISES Műhelytanulmányok sorozat 5. Institute for Social and European Studies, 2000.

Hautzinger Zoltán (szerk.) Pécsi Határőr Tudományos Közlemények II. (Bűnmegelőzés). Pécs, 2003.

Helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai a büntetőeljárásban. IRM, 2010.

Jelentés a bűnmegelőzésről és a közbiztonságról: tendenciák és perspektívák – 2008 [ICPC International Centre for the Prevention of Crime: International Report on Crime Prevention and Community Safety: Trends and Perspectives]

Jelentés a bűnmegelőzésről és a közbiztonságról: tendenciák és perspektívák – 2010” [ICPC International Centre for the Prevention of Crime: International Report on Crime Prevention and Community Safety: Trends and Perspectives]

A legjobb gyakorlatok gyűjteménye [International Compendium of Crime Prevention Practices to inspire action across the world]

Irk Ferenc: A közbiztonság és a bűnmegelőzés jövője. In: Kriminológiai Tanulmányok 40.k. (szerk: Irk, F.) Országos Kriminológiai Intézet. Budapest, 2003.

Katona Géza (szerk): Bűnmegelőzés Európában. BM Kiadó. Budapest, 1998.

Katona Géza: Gondolatok a bűnmegelőzés néhány elméleti kérdéséről. Belügyi Szemle 2004/10.

Kemény István - Janky Béla: A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól. Esély 2003/6

Kemény István: Válság után. Szegények, munkanélküliek, cigányok, versenyképtelenek. 2003/6.

Kerezsi Klára (2004): A bűnmegelőzés különböző dimenzióinak megjelenése egy attitűdvizsgálatban. In. Áldozatok és vélemények I. (szerk: Irk, F.) Országos Kriminológiai Intézet, Budapest. 121-155.old.

Kerezsi Klára: Önkormányzat és közösségi bűnmegelőzés. In: Bűnözés és bűnmegelőzés a válságrégiókban. Kriminológiai Közlemények különkiadása. (szerk: Sántha Ferenc) Magyar kriminológiai Társaság. Budapest, 1999. 84-110.o.

Kerezsi Klára - Lévay Miklós: Criminology, Crime and Criminal Justice in Hungary. In: European Journal of Criminology Volume 5/ No. 2 / April 2008.

Kerner, Hans-Jürgen: Elméleti és kutatási témák a nemzetközi kriminológiában. In: A társadalmi-politikai változások és a bűnözés - A 21. század kihívása. (szerk: Gönczöl, K.) Magyar Kriminológiai Társaság. Budapest, 1993. 171-187.o.

Kertesi Gábor: Cigány foglalkoztatás és munkanélküliség a rendszerváltás előtt és után. Esély, 1995/4

Kertesi Gábor: Megalázottak és megszomorítottak. 1996/3.

Kertész Imre (2000): Befejezhetetlen háború. BM Kiadó, Budapest. 310. old.

Kó József (1999): A bűnügyi statisztika és a bűnügyi helyzet változása. KKT, 36.k. Országos Kriminológiai Intézet. Budapest. 13-34.old.

Kocsis Gyula: Az Európai Unio szociálpolitikájáról, családpolitikájáról. Ügyészek Lapja. 2004/4. sz.

Koncz Katalin: A társadalmi kirekesztettség és a szegénység-kockázat nemek szerinti különbségei. Esély 2002/1,

Korinek László: A bűnmegelőzés lehetőségei átalakuló társadalmunkban. In: Bűnözés és bűnmegelőzés a válságrégiókban. Kriminológiai Közlemények különkiadása. (szerk: Sántha Ferenc) Magyar kriminológiai Társaság. Budapest, 1999. 254-283.o.

Korinek László: Gondolatok a közösségi bűnmegelőzésről. In: Tanulmányok Vígh József 70. születésnapjára. (szerk: Tauber, I.) ELTE ÁJK. Budapest, 2000.

Korinek, L.(1996): A tömegtájékoztatás és a bűnözés kapcsolata. Kriminológiai Közlemények 53.k. Magyar Kriminológiai Társaság. Budapest,.

Kozma Judit: A szegénység pszichológiai vonatkozásai. Esély 2003/2

Krémer Balázs: Van-e ma Magyarországon szegénység? Esély, 1993/3

Lendvai Ivánné: Kunsziget község önkormányzata és a településen működő szerveződések feladatai a bűnmegelőzés terén. Belügyi Szemle 2004/10.

Lengyel György - Janky Béla: A szubjektív jólét társadalmi feltételei. Esély 2003/1

Lévay Miklós: Társadalmi-gazdasági változások és a bűnözés. In: Tanulmányok Vígh József 70. születésnapjára. (szerk: Tauber, I.) ELTE ÁJK. Budapest, 2000.

Lévay, M.: A bűnözéssel, a bűnözéstől való félelemmel és a bűnözéssel szembeni fellépéssel kapcsolatos nézetek alakító tényezői - ahogy azt az Európa Tanács 22. Kriminológiai Tudományos Konferenciájának előadói látják In: Ferencz Zoltán Emlékkötet (szerk. Korinek, L.) Pécs, 2004.

Lovas Zsuzsa - Herczog Mária: Mediáció, avagy a fájdalommentes konfliktuskezelés, Múzsák Kiadó, Budapest, 1999.

Lukács János - Nagy Mihály - Szilágyiné Bay Lujza: A bűnmegelőzés lehetőségei a helyi bűnügyi problémák kezelésében. Belügyi Szemle, 2004/10.

Nyíri Sándor: Kérdések a bűnmegelőzésről. Belügyi Szemle 2004/10.

Dr. Pongrácz Zsolt: A mediátor pártfogók - avagy merre tart a bűntető igazságszolgáltatás. Család Gyermek Ifjúság 2002/6 pp 34-39.

Puszta Béla - Szigetvári János: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a közrend, közbiztonság megszilárdításáért. Belügyi Szemle 2004/10.

Pusztai László: A bűnmegelőzés dilemmája KKT 32.k. IKVA Könyviadó, Budapest 1995.

Sen, Amartya: Társadalmi kirekesztés: Fogalom, alkalmazás és vizsgálat I. Esély 2003/6

Szabó András: A bűn és a büntetés erkölcsi kérdései. Főiskolai Figyelő, 1996/2.szám

Szakál Gyula: A társadalmi tőkéről röviden. Esély 2003/2

Szigeti Péter: Vázlat a közbiztonság három dimenziójáról: világrendszer - nemzetállami szint és lokalitás. Jogtudományi Közlöny, 2001/4.szám

Szilágyi Attila: A térfigyelő felügyeleti rendszerek jog, technikai kérdéseiről. Belügyi Szemle 2004/10.

Tauber István: Modern piaci társadalom, társadalmi struktúra, leszakadó társadalmi rétegek, bűnözés. In: Bűnözés és bűnmegelőzés a válságrégiókban. Kriminológiai Közlemények különkiadása. (szerk: Sántha Ferenc) Magyar kriminológiai Társaság. Budapest, 1999. 111-124.o.

Tönnies, F. (1994): Közösség és társadalom. In: Közösségi szociális munka. (szerk. Gosztonyi, G.) A szociális munka elmélete és gyakorlata, 3. kötet. Semmelweis Kiadó, Budapest

Vavró István (1996): A bűnözés ára. In: Kriminológiai Közlemények, 53. k. (Szerk.: Kerezsi, K.) Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest. 17. old.

Vivien Stern: A börtön és a közösség - egy új szemlélet gyakorlati kísérlete

Wacquant, Loic: A nyomor börtönei. A "zéró tolerancia" világméretű terjedése. Helikon Kiadó. Budapest, 2001.