TÁMOP-5.6.2-08 eredmények

„A TÁrsadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása” című kiemelt projekt

TÁMOP-5.6.2/08/1-2008-0001

EREDMÉNYEK

 

A projekt célja a három bűnkibocsátó régióban (Észak-magyarország, Észak-Alföld, Dél-Dunántúl) a releváns szakértelmek társadalmi bűnmegelőzés szempontjából lényeges területei közötti kapcsolatrendszer, interdiszciplináris szemléletű, a szükséges mértékig sztenderdizált szakmai módszertan kialakítása, fókuszált és hatékony modellprojekt tervek kidolgozása a projekt három pilléréhez (erkölcsi veszélyzónába került gyermek- és fiatalkorúak, áldozatsegítés és áldozatvédelem, elítéltek társadalmi reintegrációja) kapcsolódóan.

A projekt keretében elkészült A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve 2009 című, 800 oldal terjedelmű tankönyv, amely alapján a tanfolyamokat és a továbbképzést akkreditálták. Az egyes pillérekben a jelzőrendszer kialakítása, fejlesztése érdekében módszertani anyagok, protokollok készültek, a modellprojekt előkészítő munkacsoportok elkészítették a projekt második szakaszának megalapozása érdekében a projektterveket.

 

A projekt főbb tevékenységei

1. Társadalomtudományi kutatás az érintett három régióban

A társadalomtudományi kutatás a három régióban a bűnmegelőzés területén dolgozó szakemberek bűnmegelőzéssel kapcsolatos tapasztalatait, véleményét, attitűdjeit és igényeit, illetve a kliensi kör alapvető demográfiai, a projekt szempontjából releváns szociológiai, kriminológiai sajátosságait tárta fel. A „kiinduló állapotot” mérte fel annak érdekében, hogy a projekt generálta változásokat később mérni lehessen. A második szakasz képzési igényeinek meghatározásakor is figyelemmel kell lenni a területen dolgozó szakemberek kutatás során feltérképezett igényeire és szükségleteire.

A kutatások három alpopulációra irányulnak: „bűnmegelőzés” területén dolgozó szakemberek, erkölcsi veszélyzónában lévő gyermekek és fiatalkorúak, fogvatartottak.

A kutatást közbeszerzési eljáráson legalacsonyabb ajánlattevőként a Magyar Gallup Intézet végezte, aki a megbízási szerződés alapján elvégezte az adatfelvételeket és az elemzéseket, a gyorsjelentéseket és a zárójelentéseket leadta, amelyeket többszöri javításra visszaküldés után a Megbízó 2009. május 12-én fogadott el.

2. Kapcsolatfelvételt és a projekt bemutatását szolgáló találkozók szervezése a projektben érintett intézmények döntéshozói, vezetői számára

Az érintett régiókban bevont intézmények (megyei rendőr-főkapitányságok, büntetés-végrehajtási intézetek, megyei Igazságügyi Hivatalok, a regionális közigazgatási hivatalok szociális és gyámhivatalai, regionális munkaügyi központok, az érintett civil szervezetek, megyei önkormányzati közgyűlések, valamint egyetemi központjainak) vezetőinek két alkalommal 2008. második negyedévében (2008. július 3. Tiszalök és 2008. július 10. Pécs) szerveztünk találkozót, amely a kapcsolatfelvételt és a projekt bemutatását szolgálta.

3. Konferencia és műhelyszeminárium a projektben dolgozó szakmai megvalósítók, a célcsoport tájékoztatására, valamint a munkacsoportok kialakítására az alábbi témakörökben: gyermekvédelem, áldozatsegítés/áldozatvédelem, pártfogó felügyelet, büntetés-végrehajtás.

A projekt keretében 2008. november elején háromnapos konferencia (2008. november 4-6. Siófok) és műhelyszeminárium keretében a résztvevő szakemberek megismerkedtek a projekt és egyben a társadalmi bűnmegelőzés egységes elméleti és módszertani koncepciójával. A modellprojekteket előkészítő és az elméleti munkacsoportok is ezen a rendezvényen alakultak meg.

4. A bűnmegelőzési jelzőrendszerek előkészítését segítő elméleti munkacsoportok szervezése, működtetése

A kiemelt projekt egyik legfontosabb célja a bűnmegelőzés területén dolgozó szakértelmek és intézmények hatékony együttműködésének kialakítása.

A 2008. év második felében hat elméleti munkacsoport alakult meg, amelyek feladata a bűnmegelőzés szempontjából releváns szervezetek kapcsolódási pontjainak, illetve a feladatok megosztásának meghatározása és ennek alapján működőképes jelzőrendszer részletes kialakítása, módszertani anyagok és protokollok kidolgozása volt.

Az elméleti munkacsoportok a következő témakörökben működtek pillérenként:

Gyermekek és fiatalkorúak:

 • A javítóintézetek és a pártfogó felügyelői szolgálat együttműködésének fejlesztése.
 • A gyermekvédelmi jelzőrendszer optimalizálása.

Áldozatsegítés:

 • A mediáció és más közvetítői eljárások bővítése.
 • Az áldozatsegítés jelzőrendszerének optimalizálása (24 órás telefonos diszpécser szolgálat).

Reintegráció:

 • A 6 hónap és 1 év végrehajtandó szabadságvesztés következményei az elítéltre és az államra.
 • A büntetés-végrehajtási intézetek és a pártfogó felügyelet együttműködése.

A fenti témákban született protokollokat és módszertani útmutatókat a második szakaszban a modellprojektekben használjuk fel. A csoportok jogszabály-módosításai javaslatait pedig az illetékes tárcáknak, szakfőosztályoknak küldjük meg továbbgondolásra, hasznosításra.

 Az ezeket tartalmazó zárótanulmányokat 2009. március 31-ére leadták a munkacsoportok vezetői, majd átdolgozás (két munkacsoport vonatkozásában kétszeres átdolgozás) után kerültek elfogadásra.

Az elméleti munkacsoportok a bűnmegelőzési jelzőrendszerek fejlesztésére illetve kialakítására tettek javaslatokat egyrészt szakterületi protokollok és módszertani útmutatók, másrészt jogszabály-módosítási javaslatok formájában.

A fenti témákban született protokollokat és módszertani útmutatókat a második szakaszban a modellprojektekben használjuk fel. A csoportok jogszabály-módosításai javaslatait pedig az illetékes tárcáknak, szakfőosztályoknak küldjük meg továbbgondolásra, hasznosításra.

5. Az erkölcsi veszélyzónában levő gyermek- és fiatalkorúak, az áldozatsegítés/áldozatvédelem, a pártfogói felügyelet és büntetés-végrehajtás témaköreiben megvalósítandó modellprojektek előkészítését segítő szakmai munkacsoportok szervezése, működtetése

A modellprojekt előkészítő munkacsoportok a három pillér alapján alakultak meg minden régióban. A modellprojekt előkészítő munkacsoportok fő feladata a modellprojektek megtervezése. Az ezeket tartalmazó projektterveket 2009. március 31-ére leadták a munkacsoportok vezetői, majd átdolgozás után kerültek elfogadásra. E tervek szerint valósítják meg a projekt második szakaszában a modellprojekteket.

A modellprojekt előkészítő munkacsoportok a három pillér alapján alakultak meg minden régióban. A modellprojekt előkészítő munkacsoportok fő feladata a modellprojektek megtervezése. E tervek szerint valósítják meg a projekt második szakaszában a modellprojekteket.

Az erkölcsi veszélyzónába került gyermek- és fiatalkorúak:

 • Gyermekkorú elkövetők reszocializációja.
 • A csellengő gyermek és fiatalkorúak veszélyeztetésének megelőzése.
 • A fiatalkorú elítéltek reintegrációja.

Az áldozatsegítés előkészítő munkacsoportok:

 • Speciális sértetti terápiás csoportok működtetése.
 • Áldozatsegítő önkéntes rendszer kiépítése.
 • Mobil áldozatsegítés.

A reintegráció munkacsoportok:

 • A felnőtt korú elítéltek reintegrációja érdekében fogvatartotti képző központok kialakítása és utógondozás fejlesztése.
 • Fiatalkorúak pártfogó felügyeletének fejlesztése - közösségi foglalkoztató megtervezése és kialakítása.
 • A közérdekű munkabüntetés fejlesztése. Büntetés-végrehajtási Szervezet és a munkaügyi központok közötti együttműködés fejlesztése.

6. Know-how fejlesztés: képzési területek és a kapcsolódó tananyag jellege

A tananyagfejlesztés legfőbb célja egy egységes koncepciójú és szellemiségű elméleti és módszertani kiadvány létrehozása, amely megteremti a hatékony szakma és intézményközi együttműködés kialakításának lehetőségét.

A négy kötetből álló sorozat első kötete tartalmazza azokat az ismereteket, amelyek stabil elméleti alapot biztosítanak a projektben résztvevő valamennyi szakember további bűnmegelőzési képzéséhez, míg a II.-IV. kötetek a prioritások mentén a specifikus ismeretanyagokat dolgozzák fel.

I.             Általános elmélet mindhárom prioritás résztvevőinek.

II.           Gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé és áldozattá válásának megelőzése.

III.          Áldozatsegítés.

IV.          Bűnelkövetők reintegrációja.

A tananyag alapján Miskolci Egyetem a Felnőttképzési Akkreditációs Testületnél akkreditáltatta A kiskorúak bűnözése elleni fellépés új útjai, Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon, valamint a Bűnelkövetők reintegrációjának új lehetőségei című tanfolyamokat, illetve az Oktatási Hivatalnál a bűnmegelőzési koordinátor szakirányú továbbképzést.